Хөрөнгө оруулалтын зээл

200 сая хүртэл төгрөг

Бичил, жижиг, дунд бизнесийн тоног төхөөрөмж, байшин барилга, агуулах худалдан авахад санхүүжилт олгох

Хүү

2.5-3.8%

Зээлийн хугацаа

48 сар

Шийдвэрлэх хугацаа

4-5 цаг

Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр).

Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ.

Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.

Орон сууц, оффисын барилга

Өмчилсөн газар, хашаа байшин

Автомашин, авто зогсоол

Бусад шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх

Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд ажил, бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх.

Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгж,орлогын эх үүсвэртэй

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хугацаа

Сарын төлөлт

0

Сарын хүү

2.5%

Хүсэлт илгээх
Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

200 сая хүртэл төгрөг

Бараа материал худалдан авах, тээврийн зардал, түрээс төлөх гэм мэт яаралтай бусад санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх

Хүү

2.5-3.8%

Зээлийн хугацаа

48 сар

Шийдвэрлэх хугацаа

4-5 цаг

Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр).

Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ.

Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.

Орон сууц, оффисын барилга

Өмчилсөн газар, хашаа байшин

Автомашин, авто зогсоол

Бусад шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх

Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд ажил, бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх.

Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгж,орлогын эх үүсвэртэй

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хугацаа

Сарын төлөлт

0

Сарын хүү

2.5%

Хүсэлт илгээх
Гарааны хөрөнгө оруулалтын зээл

20 сая хүртэл төгрөг

Бизнесийн сургалтанд хамрагдаж өөрийн бизнесээ эхлэх боломж бүрдсэн интерпренерүүдэд гарааны хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх зорилготой.

Хүү

2.5-3.5%

Зээлийн хугацаа

24 сар

Шийдвэрлэх хугацаа

4-5 цаг

Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)

Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ

Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ

Орон сууц, оффисын барилга

Өмчилсөн газар, хашаа байшин

Автомашин, авто зогсоол

Бусад шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх

Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил, бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх.

Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгж,орлогын эх үүсвэртэй

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хугацаа

Сарын төлөлт

0

Сарын хүү

2.5%

Хүсэлт илгээх