Санхүүгийн тайлан
Эхлэл
/
Санхүүгийн тайлан
Санхүүгийн тайлан 2020 2021 2022
Нийт хөрөнгө 1,756,132,950.4 3,870,820,737.3 4,341,237,082.7
Цэвэр зээлийн багц 1,612,846,726.6 3,125,139,731.0 3,391,582,405.5
Нийт эздийн өмч 1,755,580,579.9 3,539,280,505.4 3,950,591,591.1
Нийт өр төлбөр 552,370.4 331,540,231.9 390,645,491.6
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 174,333,010.1 683,494,114.7 484,276,426.2
Цэвэр ашиг 175,324,319.4 673,849,925.4 478,661,085.7