Xүний нөөц нь Компанийн тулгуур xүч юм. ”Ажилтан бүрийн чадварт тулгуурласан багийн ажиллагааг орчин үеийн хүний нөөцийн менежментийн арга технологитой хослуулна.