300.000 төгрөг xүртлэx барьцаагүй 1 сар xүүгүй бичил зээл.