Жилийн тайлангууд

Үйзэн Ивээлт ББСБ-ын жилийн тайлангууд нь бидний
санхүүгийн болон бизнесийн хөгжлийн жил бүрийн ололт амжилтыг танилцуулдаг.
Бид тайлангуудаараа байгууллагын стратеги, бизнесийн загвар,
компанийн засаглалын бүтэц, нийгмийн санаачлага,
зах зээлийн хөгжлийг харуулахад онцгойлон анхаардаг.

2021-2022 оны санхүүгийн байдлын хурангуй тайлан